STRATEGIE ROZVOJ ŘEČI A POROZUMĚNÍ

mother-daughter-playing-with-toys (1)

 

Využijte následující strategie k podpoře rozvoje jazykových dovedností u dětí. Existuje mnoho zábavných a snadno proveditelných aktivit, které můžete začlenit do svého každodenního dne, abyste zapojili a posílili komunikač schopnosti u dětí. Tyto strategie nejsou užiteč pouze pro děti, které se potýkají s problémy ve vývoji řeči, ale pro všechny děti. Můžete je také kombinovat a používat současně, aby byl jazykový rozvoj co nejefektivnější.

1. POUŽÍVEJTE ZNAKY A GESTA
Děti často začínají napodobovat to, co děláte ještěedtím, než se naučí napodobovat slova. Gestikulace může být úžasným směrem k verbální komunikaci. Pomáhá dítěti pochopit, co je komunikace, například že pokud něco udělám gestem, získám to, co potřebuji. Gestikulace umožňuje dítěti trénovat vyjádření myšlenek ve formě gested tím, než začnou používat slova. Výzkum dokonce naznačuje, že děti, které používají gesta k označeníedmětu, se nakonec naučí toto slovo vyslovit v průměru o tři měsíce dříve než děti, které gesta nepoužívají.

2. LINGVISTICKÉ MAPOVÁNÍ
Je to proces, kterým lidé spojují slova nebo fráze s konkrétními významy. Tento proces je klíčovým aspektem lidského jazykového porozumě a komunikace. Je to chvíle, kdy interpretujeme neverbální komunikaci dítěte, což nám umožňuje modelovat jazyk v reálném kontextu. Jedná se o výbornou strategii, protože poskytuje jazykový vstup dítěti způsobem, který je funkč a smysluplný. Například, když dítě ukazuje na mísu s jablíčky, reagujeme vhodným způsobem v rámci jeho jazykového vývoje, používáme slova jako "jablíčko", "pomoc" nebo "chci jablíčko". Tímto způsobem dítě vidí spojení mezi jazykem a konkrétní situací, což je pro jeho jazykový rozvoj velmi prospěš.

3. IMITACE
Existuje zábavný a efektiv způsob, jak dětem ukázat, že napodobování může být hravé aíjem. Sami začnete napodobovat jejich chování! Tentoístup je výjimečný tím, že dětemedvádí napodobování a ony ho pocítí na vlast kůži, což může být pro ně velmi motivující. Tuto metodu můžete využít napříkladi hrách, kde provádějí různé akce nebo vytvářejí zvuky. Ještě lepší je, kdyži tomidáte něco humorného nebo nečekaného, coitáhne jejich pozornost a vyvolá smích. Například, pokud si dítě postaví botu na hlavu, můžete se rozhodnout udělat totéž je to jednoduché napodobení a může děti pobavit a ukázat jim, že napodobování může být zábavný způsob komunikace. Dalšííklad může spočívat v napodobení zvuků, které dítě vydává. Když řeknou "eee", můžete jim to zpětněedst. Tímto způsobem podporujete jejich snahu komunikovat a ukazujete jim, že jste pozorní a ochot se aktivně zapojit do jejich projevu.

4. PARALELNÍ ROZHOVOR "HLASATEL"
Paralelní rozhovor je způsob komunikace, který spočívá v tom, že poskytujete komentář k tomu, co dítě právě dělá. Tímto způsobem můžete pomoci dítěti rozumět a rozvíjet jeho slovní zásobu. Místo složitých a dlouhých vět používejte jednoduché fráze a věty. Například, když vidíte, že se dítě houpe, můžete říct: "Houpeš se" nebo když jí banán, můžete říct: "Jíš banán." Tentoístup je efektiv, protože dětem umožňuje spojit slova s konkrétními situacemi a aktivitami. Komentáře dávají slovům smysl a kontext, což je důležité pro jejich porozumě. Děti se také účast aktivit a mají takímý zážitek, který jim pomáhá zapamatovat si nová slova nebo fráze. Důležité je začlenit tuto strategii do běžho dne a používat ji co nejčastěji. Paralelní rozhovor je nezastupitelným prvkem v procesu rozvoje jazyka, protože dítě musí nejprve rozumět slovům a jejich kontextu, než je samo použije. Tímto způsobem můžete dítěti pomoci rozvíjet jeho komunikač dovednosti a slovní zásobu způsobem, který je pro nějirozený a motivující.

5. SAMOMLUVA
Samomluva nebo vyprávě je podobná paralelnímu rozhovoru, ale s tím rozdílem, že popisujete své vlast aktivity a činnosti, které provádíte,sto abyste komentovali, co dělá dítě. I když se to může zdát div, mluvit nahlas k sobě samému celý den, má toto chování pro dítě velký význam. Tento způsob komunikace totiž vystavuje dítě mnohemce slovům denně. Může se zdát, že dítě nereaguje nebo neposlouchá, ale i v malém věku jeho mozek aktivně zpracovává zvuky a jazyk. Samomluva mu poskytuje spoustu zvukových vzorů a slov, která může začít rozpoznávat a vstřebávat. Tímto způsobem můžete vystavit dítě novým a funkčm slovům a rozvíjet jeho slovní zásobu. Důležité je si uvědomit, že čímce slov okolo něho proudí, tímce se jich může naučit. Samomluva je skvělým nástrojem pro vytváření bohatého jazykového prostředí, protože dovoluje dítěti vnímat slova a fráze v kontextu běžných denních činností. Příklady takové samomluvy mohou zahrnovat věty jako "Právě loupu brambory a uvařím z nich výbornou polévku. Do polévky dám mrkev, cibuli a vše uvařím," nebo "Zametám podlahu, protože je na ní smetí. Vidíš to smetí? Mám lopatku a smetáček." Tímto způsobem podporujete jazykový rozvoj dítěte a pomáháte mu stát se komunikačně schopným jedincem.

6. VÝBĚR
Výběr mezi dvěma možnostmi je pro děti důležitý, protože jim poskytuje pocit kontroly nad tím, co se okolo nich odehrává. Mnoho malých dětí ještě není schopno plně samostatně provádět různé úkoly, a tak jim dávání možnosti výběru umožňuje zažít určitou nevislost a snižuje frustraci spojenou s pocitem, že jim něco vnucujeme. Když nabízíte dítěti možnosti, můžete provést hned několik kroků. Za pr, zvedněte dvaedměty nebo nabídněte dvě možnosti, například dvě různé hračky nebo dva druhy jídla. Poté nechte dítě ukázat, slovně vybrat nebo se dotknout jed z možností, podle svých schopností. A za třetí je velmi důležité, abyste řekli název položky, kterou si dítě vybralo, a povzbuzovali ho, aby tento název opakovalo. Tentoístup můžete použíti různých aktivitách, jako jsou hry s hračkami nebo výběr jídlai svačině. Například můžete ptát: "Chceš džus nebo mléko?" nebo "Měli bychom si hrát s autem nebo panenkou?" Tímto způsobem dítě aktivně komunikuje své preference a rozvíjí svou schopnost vyjádřit své rozhodnutí a používat jazyk v konkrétních situacích. Tato strategie pomáhá dětem rozvíjet komunikač dovednosti a pocit nevislosti.

7. POSTUP KOUSEK PO KOUSKU
Tuto strategii můžete uplatniti hraní s hračkami neboedměty, které majíce dílků, jako jsou například stavebnice, puzzle nebo vláčkodhy. Držte tyto dílky v ruce a dávejte je dítěti postupně, abyste vytvořili situaci, kdy dítě bude muset komunikovat, aby vyjádřilo své požadavky ohledně hračky. Můžete vyvolat požadavek i tím, že dáte dítěti na výběr mezi různými možnostmi nebo se ho zeptáte, kterou část hračky by chtělo použít: "Kterou chceš?" nebo "Kterou barvu chcešíště?". Důležité je aktivně podporovat komunikaci dítěte, ať už slovně nebo gesty, a reagovat na jeho rozhodnutí. Tato strategie umožňuje dítěti aktivně se účastnit procesu rozhodování a komunikace, což posiluje jeho schopnost vyjadřovat myšlenky a preference. Zároveň podporuje rozvoj slovní zásoby a jazykových dovedností v konkrétním kontextu hry, což je pro dětiirozený a zábavný způsob učení. A tím, že dítě opakovaně větu, slovo nebo gesto používá, si vytváří komunikač vzorec.

8. NASLOUCHEJTE
Nasloucháním jejich problémů zvyšuje angažovanost, sebevědomí a prostor pro procvičování jazykových dovedností. Nechte dítě používat vlast slova, aby vám řeklo, co chce nebo co potřebuje, než abyste se doptávali. Buďte aktivm posluchačem a reagujte prohlášením, ne otázkou. Dítě tak bude musetce mluvit. Musí vědět, že ho posloucháte a reagujete, ale nesmí jen odpovídat na otázky. Dejte mu čas mluvit o tom, co chce nebo co ho zajímá.

9. ROZŠIŘUJTE VĚTY
Jazyková expanze je proces, kdy do dětského projevuidáváme jedno nebo dvě další slova, abychom ho obohatili. Tímto způsobem podporujeme dítě a ukazujeme mu, jak může rozšířit své věty a komunikaci pomocí slovních spojení nebo celých vět. Tuto strategii lze použít k rozšiřování slovní zásoby dítěte ve všech směrech, včetněídavných jmen, sloves, zájmen a podstatných jmen. Můžeteidat do jazyka dítěte různé aspekty, jako jsou barva, velikost nebo dokonce nos fráze (například "chci" nebo "vidím"). Důležité je však dbát na to, abychom nepřidávaliíliš mnoho nových informací najednou, aby je dítě mělo šanci postupně absorbovat. Příkladem může být situace, kdy dítě řekne "pejsek." Místo toho, abyste jen souhlasili, můžete odpovědět: "Vidím pejska!" Tímto způsobem rozšiřujete jeho slovník a ukazujete mu, jak může do svého projevuidávat další slova a informace, cožispívá k jeho jazykovému rozvoji.

10. MLUVTE TVÁŘÍ V TVÁŘ
Tuto strategii lze použít následujícím způsobem: Sedněte si na zem společně s dítětem tak, aby bylš obličej ve stej úrovni jako jeho. Tím, že se posadíte do stej úrovně s ním, mu umožte mít lepší pohled na vaši tvář a pozorovat, jak se pohybují vaše ústa, vaše výrazy obličeje a gesta. Můžete společně dělat různé aktivity, jako je čtení knihy, hraní s hračkami nebo hraní her. Běhemto interakce zkuste použít "akustické zvýrazně," což znamená, že zdůrazte důležité zvuky, slova nebo fráze pomocí svého hlasu. Akustické zvýrazně může zahrnovat mluvení hlasitěji nebo naopak šeptání, mluvení rychleji nebo pomaleji, dělání krátkých pauz, zpívání částí věty nebo opakování důležitých slov. Tímto způsobem pomáháte dítětipe vnímat zvuky a slova a zároveň mu ukazujete, jak se jazyk používá v různých kontextech. Tato interakce může podnítit jeho zájem o jazyk a jeho schopnost vnímat odlišnosti v komunikaci.

11. ČTĚTE
Nikdy nenííliš brzy začít číst s dítětem! Začněte jednoduššími knihami, ve kterých se opakují fráze, rýmují se slova a zobrazují jazyk prostřednictvím fotografií. Používání tváří, různých hlasů a vydávání zvuků pomůže udržet pozornost dítěte. Dokonce i opakované čtení stejných knih nebo jejich částí mnoho výhod! Děti majídy, když, co mohou očekávat, a seznámení se s knihou jim dáváíležitost vyplnit prázdnésto a seznámit se se slovní zásobou.

12. ZPÍVEJTE
Využití říkanek a běžných dětských písniček je skvělý způsob, jak podnítit řečový rozvoj u dětí a zároveň je zaujmout. Říkanky a písničky jsou často pl jednoduchých slovíček a frází, které jsouizpůsobené dětem. Když děti zpívají nebo recitují texty těchto písní, majííležitost se seznámit s novými slovy a výrazy. To je důležité pro rozšiřování slovní zásoby a pomáhá dětempe porozumět světu kolem sebe. Během zpívání nebo recitace musí děti správně vyslovovat slova, zachovávat intonaci a rytmus, což jsou dovednosti, které jsou pro jazykový rozvoj zásad. Aktiv poslech a paměť jsou dalšími důležitými dovednostmi, které se během zpívání a recitace rozvíjejí. Děti musí aktivně poslouchat texty písní a říkanek, což posiluje jejich schopnost soustředě. Opakované poslechy těchto textůispívají k tvorbě paměťových spojení a pomáhají dětem zapamatovat si slova a fráze.

13. VERBÁLNÍ RUTINY
Verbální rutiny jsou opakující se sekvence slov nebo frází, které lidé používají v určitých situacích nebo během konverzací. K popisu každé rutiny používejte vždy stejnou frázi. Děti tím opakovaně vystavujete konkrétnímu jazyku, takže nakonec mohouedvídat vaše slova a vyplnit prázdnésto v jejich porozumě. Nakonec mohou začít vyprávět rutinu samy. Například "Jdeme jíst!" nebo "Obouváme se." Můžete dokonce zkusit vytvořit rýmovačky pro vaše rutiny!

14. ZAPOMÍNÁNÍ
Poté, co si dítě zvykne na verbální rutinu, záměrně částto rutiny zapomeňte. Například:i koupání každý den říkáme: "A dáme do vody lodičky." Jakmile si na tuto rutinu dítě zvykne,estaňte s ní a lodičky do vany nedávejte. To totiž dává dítětiíležitost sdělit sváání a lodičky si vyžádat.

15. ČEKÁNÍ
To je jedna z nejtěžších strategií vůbec, hlavně pro vás. Někdy se může zdát i těžko proveditelná, ale věřte sobě i dítěti. Když položíte dítěti otázku, vyčkejte a pak počítejte v hlavě do 10. Neskákejte dítěti do myšlenek a řeči tím, že budete otázku opakovat,eformulovávat nebo dokonce dávat rady nebo odpovídat za něj. Když pocítíte nutkání vyplnit ticho, počkejte ještěle. Musíte dítěti poskytnout dostatek času na zpracování otázky a rozhodnutí, jak odpovědět.

16. LIMIT PRO OTÁZKY
Rozvíjení komunikačch dovedností u dětí zahrnuje časté položení otázek, což může být efektiv způsob, jak je povzbudit k aktivmu vyjadřování. Nicméně je třeba dbát na to, aby se děti necítily neustále zkoušeny otázkami. Jedm ze způsobů, jak omezit četnost otázek, je začlenit je do tvrzení. Obecně platí pravidlo, že pro každou otázku, kterou položíme, bychom měli vytvořit tři tvrzení, buďed otázkou nebo po ní. Tím se vytváří vyváženější komunikač prostředí. Často ani neuvědomujeme, kolik otázek položíme, a toto pravidlo nám pomáhá zaměřit se na vyváženější poměr mezi otázkami a tvrzeními.

17. KOMUNIKAČNÍ POKUŠENÍ
Podporujte komunikaci tím, že něco, co si dítěeje, dáte mimo jeho dosah. Dítě smi bude muset zahájit interakci! Nebo si můžete hrát společně s hračkou, kterou dítě chce použít. Pokud je dítě preverbální,ijměte gesto, jako je ukazování nebo natahování. Pokud dítě umí verbalizovat,ijměte pouze verbální (úst) žádost, i kdyby měla být na úrovni zvukomalebných slov. Okamžitě za to poskytněteedmět nebo pomoc. To totiž děti povzbuzuje, aby byly iniciátory komunikace. Komunikač pokušení nemají být negativ zkušeností nebo zadržování věcí. Pokud je dítě frustrované, pomozte mu ukázat naedmět a gestem nebo slovem říci "já", "chci" nebo "pomoci" a poté mu věc okamžitě dejte.

18. SABOTÁŽ
Tato strategie zahrnuje zasahování do úspěš dokončení činnosti. Například: vyjměte baterie z hračky nebo dejte dítěti nesprávnýedmět. To pomáhá vytvořit situaci, která dítě povzbudí k komunikaci. Mnoho dospělých se snažíedvídatání a potřeby dítěte, ale my chceme vytvářet situace, ve kterých může dítě iniciovat a procvičovat vyjadřování! Takže nepředvídejte, ale sabotujte.

 

Obrázek1_3

 cute-girl-with-mom-reading-book