SLUCHOVÁ PERCEPCE II. - RÝMOVÁNÍ

Vnímání rýmů je také klíčové pro rozvoj jazykových dovedností, protože pomáhá v rozvoji fonologického uvědomění, což je schopnost rozpoznat a manipulovat se zvuky v řeči. To je důležité pro čtení, psaní a další aspekty jazykové gramotnosti. V rámci vzdělávání se vnímání rýmů často rozvíjí u dětí skrze hry, písničky, říkanky a četbu poezie, což napomáhá rozvoji jejich jazykových a čtenářských dovedností.

Ano, nacvičování rýmů je opravdu důležité. Ale co když přes veškerou naši snahu dítě neví, co se po něm chce?

Porucha fonologického uvědomování, neboli neschopnost rozpoznat a pracovat se zvuky v řeči, může být jedním z důvodů, proč dítě neslyší rým. Tato obtíž, která je také někdy popisována jako nerozvinutý jazykový cit, který může výrazně ovlivnit schopnost dítěte učit se číst a psát. Když pozorujeme, že dítě se snaží, ale nerozumí tomu, co se od něj očekává, měli bychom přistoupit k podpoře jeho jazykových dovedností systematickým a citlivým způsobem.

V takových případech je efektivní začít pracovat na úrovni slabik, což je základní jednotka slov. Práce na vytleskávání a rozkladu slov na slabiky pomáhá dětem rozpoznat a oddělit jednotlivé části slov, což je základní krok k rozvoji fonologického uvědomování. Poté, co dítě zvládne rozkládání slov na slabiky, můžeme začít s určováním počáteční slabiky, což je z hlediska sluchového vnímání obvykle jednodušší.

Rýmování, jako identifikace podobných zvuků na konci slov, může být pro některé děti s poruchou fonologického uvědomování obtížné. Proto může být logické začít opačným přístupem, zaměřeným na rozpoznávání stejné počáteční slabiky. Tento přístup může dětem pomoci lépe porozumět struktuře slov a postupně se přiblížit k porozumění rýmům.

Kromě práce na slabikách je také důležité stimulovat jazykový cit dítěte. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je prostřednictvím rozvoje grafomotoriky. Grafomotorické aktivity, jako je obtahování grafomotorických cestiček s grafomotorickými prvky, mohou být velmi prospěšné. Například, na grafomotorické cestičce může být na začátku jedno slovo a na konci další slovo, které se s prvním rýmuje. Tento typ cvičení pomáhá nejen rozvíjet jemnou motoriku, ale také podporuje jazykový cit dítěte, protože se učí rozpoznávat a pracovat se slovy a jejich strukturou.

Všechny tyto přístupy by měly být vždy prováděny s ohledem na individuální potřeby a schopnosti dítěte, a ideálně ve spolupráci s odborníky, jako jsou logopedi nebo speciální pedagogové, kteří mohou poskytnout cenné rady a podporu.

Proč je nutné s dětmi nacvičovat vnímání rytmů? Jde o dovednost, která představuje základ pro osvojení si čtení a psaní. Když děti pochopí, že slova nejsou monolit, ale skládají se z menších částí – slabik, počátečních a koncových zvuků – otevírá se jim postupně i svět fonémů a následně písmen. Necvičíme pouze jazyk, ale i paměť a koncentraci. Rýmovačky a slovní hry zlepšují schopnost pamatovat si a udržet pozornost, což jsou základní dovednosti pro všechny oblasti učení. Vnímání rýmů není jen o slovech, je to mentální gymnastika, která připravuje mozky našich dětí na náročné kognitivní úkoly. Dalším nesmírně důležitou částí je rozvoj slovní zásoby a jazykových schopností. Opakování a hra s rýmy rozšiřují vědomosti dětí o slovech, a tím obohacují nejen jejich řeč, ale i myšlení.

Děti pomocí rýmů rozvíjejí kreativitu a imaginaci. Příběhy, rýmy a písně, které děti slyší a opakují, budují bohatý vnitřní svět, kde mohou rozvíjet své představy a tvořivé myšlení.
Je tedy zřejmé, že cvičení vnímání rýmů není pouhým hrou, ale investicí do rozvoje intelektuálních, sociálních a emocionálních schopností dětí. Jsou to cenné kroky na cestě ke gramotnosti, komunikaci a schopnosti myšlení.
 
 
Další materiály si můžete prohlédnout ZDE