ÚVOD DO ZRAKOVÉ PERCEPCE

Zraková percepce je schopnost vidět, rozpoznávat a interpretovat vizuální informace. U dětí předškolního věku je rozvoj zrakové percepce klíčový pro úspěšné učení a vývoj. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak můžeme podpořit rozvoj zrakové percepce u dětí. high-angle-boy-making-frame-with-his-fingers

Zrakové vnímání je jednou z nejdůležitějších funkcí při nácviku čtení a psaní. U dětí se tato funkce vyvíjí od narození a postupně se zpřesňuje. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů. Dále se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů. U většiny dětí předškolního věku dosahuje zrakové vnímání dostatečné úrovně pro nácvik čtení a psaní. Nicméně, poruchy vývoje této funkce mohou být jednou z příčin obtíží při nácviku čtení.

Pro předškolní věk je charakteristické globální vnímání, méně se uplatňuje vnímání analytické. U dětí, které měly později obtíže ve čtení, se projevily již v předškolním věku nedostatky v rozlišování tvarů, které se liší podle osy v rovině horizontální či vertikální. Proto je rozvíjení zrakového vnímání součástí přípravy na výuku čtení a psaní.

Při cvičení zrakového vnímání je důležité zapojit co nejvíce smyslů a funkcí, které ve vývoji opožděné zrakové vnímání podporují. Při cvičení je zapojena řeč (při verbalizaci činnosti), motorika (obtahování prvků prstem), paměť, myšlení, minulá zkušenost. Cvičení zahrnuje například obtahování tvarů, porovnávání tvarů, hledání rozdílů mezi obrazy, hledání skrytých tvarů v obraze a další.

U dětí s poruchami učení je rozvíjení zrakového vnímání součástí reedukačních cvičení. Tyto cvičení jsou zaměřeny na posílení zrakového vnímání a vytvoření lepšího základu pro nácvik čtení a psaní. Cvičení jsou individuální a přizpůsobené potřebám každého dítěte.

Vývoj zrakového vnímání je tedy důležitým faktorem pro úspěšný nácvik čtení a psaní. Je důležité věnovat pozornost rozvoji této funkce již v předškolním věku a při výskytu poruch vývoje zrakového vnímání využít reedukační cvičení.

Následující cvičení mohou pomoci při rozvíjení zrakového vnímání:

1. Obtahování prvků - dítě obtáhne prvek na papíře prstem a poté ho nakreslí.

2. Porovnávání tvarů - dítě porovnává tvary a hledá rozdíly.

3. Hledání skrytých obrázků - dítě hledá skryté obrázky v obrázku.

4. Vyhledávání předmětů - dítě hledá předměty na obrázku.

5. Stavění obrázků z kostek - dítě staví obrázky z kostek a poté je popisuje.

6. Hledání rozdílů v obraze - dítě hledá rozdíly v obraze.

7. Rozlišování podobných tvarů - dítě rozlišuje podobné tvary.

8. Hledání cesty - dítě hledá cestu mezi předměty na obrázku.

9. Přiřazování obrázků - dítě přiřazuje obrázky podle podobnosti.

10. Hledání detailů - dítě hledá detaily v obrázku.

Tyto aktivity mohou být prováděny ve třídě i při individuální reedukaci. Cvičení by mělo být zábavné a motivující, aby dítě mělo zájem se učit. V jednotlivých článcích této série se budeme věnovat dílčím oblastem zrakové percepce, a tomu, jak je rozvíjet.

350